Beleidsplannen

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING BELEIDSPLAN 2017 – 2019
Missie
Doctors for Mozambique helpt talentvolle arme studenten arts te worden, door het collegegeld en/of een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud voor hen te betalen. Op die manier draagt zij bij aan een structurele oplossing voor het schrijnende tekort aan artsen in dit Afrikaanse land.

Visie
Doctors for Mozambique kiest er bewust voor om het land structurele hulp te bieden. Dat doet ze door ervoor te zorgen dat er meer jonge talentvolle Mozambikanen opgeleid kunnen worden tot arts, zodat zij zelf hun eigen volk kunnen genezen. Want zoals een Japans spreekwoord zegt: je kunt iemand die honger heeft wel vis geven, maar je kunt hem beter leren vissen.

Werkwijze
Doctors for Mozambique wil, in nauwe samenwerking met de faculteit en middelbare scholen, studenten selecteren die niet alleen hoge cijfers halen, maar daarnaast ook nog maximaal gemotiveerd zijn om de zevenjarige opleiding tot arts te volgen. Het collegegeld wordt jaarlijks rechtstreeks aan de universiteit overgemaakt. Naast het collegegeld betaalt Doctors for Mozambique een maandelijkse bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studiematerialen.
Om voor een beurs in aanmerking te komen dienen de studenten aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 De student moet op de middelbare school hoge cijfers halen;  De student moet gemotiveerd zijn om de studie geneeskunde tot een succesvol einde te brengen;  De student (of ouders/verzorgers) is zelf niet in staat om de studie te betalen;  De student verplicht zich contractueel om na het afstuderen de helft van het door de Stichting betaalde collegegeld terug te betalen, verspreid over een aantal jaren.

Selectie en begeleiding
Om de kans tot afstuderen zo groot mogelijk te maken, wordt extra aandacht besteed aan de intake en aanname van potentiële studenten. De kandidaat studenten worden een weekend lang getest met steun van professionele begeleiders. Op basis van de resultaten wordt al dan niet tot aanname besloten. Zo een selectieweekend geeft, naast de intelligentie, een beter en completer beeld van de kandidaat omtrent motivatie, doorzettingsvermogen en privéomstandigheden. Tevens wordt de kandidaatstudenten goed uitgelegd wat de Stichting van hen verwacht tijdens, maar ook na afronding van de studie.
De begeleiding tijdens de studie bestaat onder andere uit een aantal dagen c.q. weekends waar de studenten verplicht bij elkaar komen om te meten waar ze staan in hun studie, maar ook met name in hun maatschappelijke ontwikkeling. Daarnaast worden uiteraard de studieresultaten en –voortgang nauw gemonitord.

Organisatie
De organisatie van Doctors for Mozambique kan als volgt worden weergegeven:
Het Bestuur Het Bestuur bestaat uit vijf leden met verschillende taakgebieden. De bestuursleden beschikken over complementaire competenties.
Gitta van der Meeren,-de liaison- Gitta van der Meeren uit Nuenen werkt op vrijwillige basis gedurende een aantal perioden van meerdere weken per jaar op de medische faculteit van de universiteit in Beira om het vak microbiologie te geven. Daarbij wordt ze waar nodig bijgestaan door haar man Harrie, dermatoloog, eveneens meerdere keren per jaar in Beira. Gitta is, namens de Stichting, direct betrokken bij de selectie van studenten en bij de beoordeling van en de rapportage over de voortgang.
Vertegenwoordigers ter plaatse Er zijn vertegenwoordigers te plekke ter ondersteuning van Gitta als zij in Beira is, en om de Stichting te vertegenwoordigen op het moment dat Gitta niet in Mozambique is.

De Raad van Aanbeveling De Raad van Aanbeveling toetst het beleid van de Stichting en adviseert het Bestuur gevraagd en ongevraagd. De Raad van Aanbeveling bestaat uit 5 leden.

Bronnen van inkomsten
Doctors for Mozambique ontvangt haar inkomsten van particulieren, bedrijven en organisaties alsmede van serviceclubs. De Stichting investeert veel tijd in fondsenwerving.
Een steeds belangrijker geworden bron van inkomsten vormen eigen evenementen. Een belangrijk voordeel bij eigen activiteiten is een direct contact met vrijwilligers, sponsoren en anderen betrokkenen bij de Stichting.

Besteding van middelen aan collegegeld en bijdrage levensonderhoud

De kosten voor studie en levensonderhoud bedragen (omgerekend) circa € 3.000,– per jaar. Voor de totale studieduur van 7 jaar (voorbereidend jaar plus 6 jaar geneeskunde) is dat dus iets meer dan € 20.000,–. Naast deze kosten zijn er de kosten voor het selectieweekend en de begeleidingsbijeenkomsten.

Reserves Doctors for Mozambique wil beschikken over voldoende middelen, toezeggingen en reserves, opdat een eenmaal gestarte student de gehele studie af kan ronden zolang de student blijft voldoen aan onze voorwaarden.

Huidige Status
Ultimo 2016 had Doctors for Mozambique de zorg over 27 studenten in opleiding tot arts en 2 studenten in opleiding tot verpleger hogere beroepsopleiding.
Voor één student wordt alleen het collegegeld gefinancierd, terwijl alle andere studenten ook een bijdrage in levensonderhoud ontvangen. De Stichting gaat er bij haar nieuw aan te nemen studenten vanuit dat ze voornamelijk te maken zal krijgen met studenten waarbij zowel het collegegeld alsook de bijdrage in levensonderhoud zal moeten worden betaald.

Aantal aan te nemen studenten
Groei van het aantal studenten is voor het belangrijkste deel afhankelijk van de financiële situatie van de Stichting. Gedurende de looptijd van dit beleidsplan streeft Doctors for Mozambique naar circa 40 studenten.

Beloningsbeleid
De bestuursleden, de liaison, en leden van de Raad van Aanbeveling ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De Mozambikaanse vertegenwoordigers ter plekke ontvangen een vergoeding.

Verantwoording
De financiële verantwoording en vertaling van beleid vindt plaats via de jaarrekening, die ook integraal via de website openbaar worden gemaakt
Het bestuur stelt telkens voorafgaand aan een boekjaar/kalender jaar een sluitende exploitatiebegroting voor dat betreffende jaar vast.

Vaststelling
Dit beleidsplan wordt jaarlijks geijkt en waar nodig bijgesteld.

Het beleidsplan 2017-2019 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 2 november 2016

 

Beleidsplan DfM 2015-2017

Beleidsplan DFM 2017-2019